Integritetspolicy

Vikens Maskin & Hydraulik AB:s Integritetspolicy

Vikens Maskin & Hydraulik AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter så därför har vi upprättat den här policyn. Integritetspolicyn utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dom till, vilka som får ta del av dem, under vilka omständigheter och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vem är ansvarig för personuppgifterna som samlas in?

Vikens Maskin & Hydraulik AB, org. Nr 556593-4204, Betesvägen 2
451 55 Udevalla, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter när du tar kontakt med oss genom telefon, e-post, genom vår hemsida eller när du anlitar oss. Vi får också tillgång till dina personuppgifter genom andra personer, företag eller myndigheter.

Vid behandling inhämtar vi ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter i det fall det behövs. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd

Eftersom vi tar dataskydd på största allvar har vi utsett särskilda medarbetare som hanterar just dessa ärenden. Du kan enkelt nå dem på info@vikensmaskin.se

Om Vikens Maskin & Hydraulik AB gör någon ändring i integritetspolicyn, kommer den senaste versionen att finnas tillgänglig på vår hemsida. Om vi beslutar att genomföra ändringar som innebär avgörande förändringar så kommer du att få information om detta via vår hemsida eller via e-post.

Vilka personuppgifter samlar Vikens Maskin & Hydraulik AB in om dig som kund och i vilket ändamål?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behandlar uppgifterna som du tillhandahåller oss direkt, när du besöker vår hemsida, uppgifter som vi får från offentliga register, när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämna ut personuppgifter till tredje part informeras du om detta.

Vi upprättar sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Information lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån information har samlats in.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och sitt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder om behandling för direktmarknadsföringsmål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi om omfattas av.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vikens Maskin & Hydraulik AB  sparar aldrig personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt för ändamål med behandlingen.